Matchen van vraag en aanbod

Succesvolle inpassing van kleinschalige, duurzame elektriciteitsbronnen in onze totale elektriciteitsvoorziening vraagt in de toekomst om een andere opbouw van de elektriciteitsvoorziening. De relatie tussen de consument die zelf stroom opwekt (prosument), de elektriciteitsleverancier en de netbeheerder verandert.

Dit is noodzakelijk, omdat het bij toename van energiebronnen met een sterk fluctuerend aanbod (zoals zonnestroominstallaties en kleinschalige windturbines) steeds moeilijker wordt vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, zonder aan leveringszekerheid in te boeten.

Keuzevrijheid

Landen buiten Nederland die over meer duurzame elektriciteitsbronnen beschikken, stimuleren nu reeds het eigen verbruik van zelf opgewekte elektriciteit, in plaats van de levering aan het publieke elektriciteitsnet.

Diverse initiatieven om vraag en aanbod te matchen, zijn gericht op sociale beïnvloeding in de vorm van vraaguitstel (‘de wasmachine laten draaien als de zon flink schijnt’). Behalve dat vraaguitstel niet altijd mogelijk is, grijpt dit ook in op de keuzevrijheid van de consument.

Opslag

Als gevolg hiervan is de trend duidelijk zichtbaar om middels elektriciteitsopslag in batterijen vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Op deze wijze kunnen prosumenten zelfvoorzienend worden. Dit is ook mogelijk op straat-, buurt- of wijkniveau, waarbij leveranciers en consumenten aan elkaar leveren.

Om dit model van de toekomstige elektriciteitsvoorziening mogelijk te maken, zijn twee zaken nodig, te weten:

  • nieuwe technologie voor elektriciteitsopslag in combinatie met geavanceerde regeltechnologie, waarbij niet alleen de kwaliteit van de elektriciteit en de netbelasting wordt geoptimaliseerd, maar ook de financiële opbrengsten uit de investering in duurzame bronnen en opslag.
  • nieuwe zakelijke relaties tussen elektriciteitsconsumenten, producenten en netwerkbedrijven. Hierbij is een rol weggelegd voor dienstverleners die zorgen voor adequate investeringsmogelijkheden, de ontwikkeling en realisatie van projecten, alsmede nieuwe exploitatiemodellen gericht op de handel in elektriciteit.

PV SiMS

Binnen het TKI-project “PV SiMS” (PV Storage integrated Multi agent controlled Smartgrid) werken Mastervolt, TU Eindhoven, Alliander, AmsterdamSmartCity en Greenspread InEnergie samen aan de ontwikkeling van de technologie in nieuwe businessmodellen die opslag en verhandeling van elektriciteit mogelijk maken voor een optimale financieel-economische performance van investeringen in kleinschalige toepassingen van duurzame energie.

De technologie en de businessmodellen worden in een proefomgeving op hun werking getest en verbeterd.

PV-installaties in Nederland

Legenda

  • = Online
  • = Offline

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: